Welcome to the Tiki Central 2.0 Beta. Read the announcement
Tiki Central logo
Celebrating classic and modern Polynesian Pop

Tiki Central / Locating Tiki

Kon Tiki, Zihuatanejo, Mexico (restaurant)

Pages: 1 0 replies

Z
Zeta posted on Mon, Feb 8, 2010 10:13 PM

Name:Kon Tiki
Type:restaurant
Street:
City:Zihuatanejo
State:
Zip:
country:Mexico
Phone:
Status:operational

Description:
Restaurant Bar
Kon Tiki

PIZZERIA

Pages: 1 0 replies